Zorg die past bij uw kind


De leermogelijkheden en kwaliteiten van alle leerlingen zijn verschillend. Zo komt het voor dat een leerling de leerstof niet goed opneemt en/of het tempo te hoog ligt. Ook kan het voorkomen dat de leerstof te gemakkelijk is en/of het tempo te laag ligt. Door te kijken naar het individuele kind kunnen onze leerkrachten inspelen op deze verschillen. De resultaten van uw kind worden uiteraard met u als ouder besproken. Zo heeft u altijd goed zicht op het prestatieniveau van uw zoon of dochter.

De volgende stappen worden genomen als blijkt dat het met een kind niet naar verwachting gaat:

  1. Als de leerkracht signaleert dat het kind behoefte heeft aan voor- of verlengde instructie en/of kleine aanpassingen in het standaard aanbod, biedt de leerkracht deze extra zorg zelf in de groep.

  2. Is er meer extra ondersteuning nodig dan de leekracht kan bieden dan gaat ze  in overleg met de intern begeleider, Amanda de Pender. Daarna volgt eventueel inbreng in  de leerlingbespreking of de consultatie en kunnen er observaties uitgevoerd worden.

  3. Inzet externe deskundigen (inbreng consultatie, aanmelden schoolmaatschappelijk werk). Als de problemen verder gaan dan alleen het onderwijs, dan wordt het kind aangemeld bij het Zorg Advies Team. Hierin zitten jeugdprofessionals die advies geven. Of aan een ambulant begeleider die handvatten geeft waar de leerkracht mee verder kan.

  4. Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs.