Plusaanbod op OBS De Springplank

Visie plusaanbod OBS De Springplank

In het kader van Passend Onderwijs vinden wij dat elke leerling recht heeft op het optimaal gebruik van onze onderwijsvoorzieningen en de ondersteuning die daarbij hoort.

Beschrijving plusaanbod 

Het plusaanbod is een totaalpakket waarin een meer/hoogbegaafde leerling zich gezien en geaccepteerd moet voelen. Je ervaart dat er andere leerlingen zijn waarin je jezelf kunt herkennen. Het plusaanbod leert je dat niet alles altijd gemakkelijk gaat, maar dat je je soms ook ergens voor moet inspannen. Je wordt uitgedaagd om je kennis te vergroten en andere leervaardigheden te oefenen. Als gevolg hiervan nemen de motivatie, het zelfvertrouwen en het plezier toe: je welbevinden groeit.

Het doel van het plusaanbod

Binnen het plusaanbod wordt gewerkt aan specifiek op (meer/hoog)begaafden gerichte doelen en vaardigheden. De volgende doelen worden nagestreefd:

• Verrijking van het curriculum
• Toename van het sociaal-emotioneel welbevinden
• Vergroten van de metacognitieve vaardigheden

Iets concreter:

• Kennis ontwikkelen, d.m.v. uitdagende leerstof.
• Stimuleren van het kritisch en creatief denken.
• Filosofisch denken en dat kunnen uitwisselen met anderen.
• Samenwerken en communiceren op hoger niveau brengen.
• Praktisch handelen stimuleren.
• Het eigen leerproces analyseren, plannen en organiseren.
• Het zelfsturend vermogen van leerlingen vergroten.
• Leren doorzetten, fouten maken mag.
• Eigen mening kunnen formuleren en ook presenteren.
• Werken met de 21st century skills
• Welbevinden van de leerling en het plezier op school vergroten.

En wat daar voor nodig is:

• Tegemoetkomen aan topdown leren: Eerst het grote geheel zien en begrijpen waarom het nodig is dat je iets leert en dan pas de deelvaardigheden leren.
• Aandacht voor executieve functies die nog onvoldoende zijn ontwikkeld.
• Frequent verbale interactie op hoog niveau.
• Flexibiliteit en humor.
• Een positieve relatie

Uitgangspunten:

• We volgen de taxonomie van Bloom en houden ons bezig met het hogere orde denken.
• Uitdagende opdrachten (o.a. d.m.v. Op Ontdekkingsreis en Levelwerk).
• Toekomen aan leerlingen met topdown leren als onderwijsbehoefte.
• Proces is belangrijker dan product.
• Doelen die uitstijgen boven de mogelijkheden in de eigen klas.
• Veel aandacht voor metacognitieve vaardigheden.

Inhoud van de lessen

• Op ontdekkingsreis, Levelspel en Levelwerk.
• Denkspellen, ter bevordering van het wiskundige en logische denken.
• Filosoferen.
• Presenteren voor een groep.
• Programmeren.

 De opzet van het plusaanbod

• Het plusaanbod is bedoeld voor de groepen 1 t/m 8
• We streven naar een evenwichtige samenstelling van het plusaanbod, dus selectie vindt plaats met grote zorgvuldigheid en op basis van een aantal duidelijke criteria.
• Twee keer per jaar (na februari en juni) wordt gekeken welke leerlingen in aanmerking komen/blijven.

Algemene afspraken

• Selectie vindt plaats in overleg met groepsleerkracht, intern begeleider en plusleerkracht.
• Formulieren inleveren bij de plusleerkracht.
• Tweemaal per jaar; na de CITO-toetsen evalueren we de huidige leerlingen en kunnen eventueel nieuwe leerlingen instromen.