Praktische informatie

In de kopjes hieronder vindt u allerlei praktische informatie over de school. De schoolgids bevat de meeste informatie over de algemene gang van zaken op school. Hieronder nog wat extra puntjes:

Leerplicht

In de wet Leerplicht staat dat ouders en/of verzorgers ervoor moeten zorgen dat hun kind vanaf 5 jaar tot het eind van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt, volledig dagonderwijs volgt. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven. Een verlofformulier is te downloaden via ‘praktische informatie’ en ‘verlof en aanvraag’.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Een scheiding van ouders heeft voor alle betrokkenen grote gevolgen. Eén van de veel gestelde vragen van onderwijsgevenden en ouders is: “Hoe zit het precies met de informatieverstrekking aan gescheiden ouders?” De school hanteert het protocol ‘Informatieverstrekking aan gescheiden ouders’. Het protocol is op te vragen bij de directie.

Privacyreglement verwerking leerlinggegevens

Met privacygevoelige informatie gaat de school zeer zorgvuldig om. Er zijn afspraken gemaakt rond dossierbeheer en gebruik. Binnen de stichting OBO West-Brabant liggen deze afspraken vast. Als ouder heeft u recht op inzage in het dossier van uw kind. Uitwisseling van gegevens met externe instanties gebeurt alleen nadat u uw toestemming hiervoor gegeven hebt.

Verzekering

Zowel leerkrachten als ondersteunend personeel en participerende ouders zijn via de school verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Elke leerling (in casu de ouders van de leerling) is in principe zelf aansprakelijk voor schade door hem/haar aangericht. Dit is niet van toepassing als de school tekortschiet in toezicht of beheersmaatregelen. Uw eigen aansprakelijkheidsverzekering en ziektekostenverzekering gelden ook voor uw kind als het op school zit.