Leerkrachten

De leerkrachten op OBS De Springplank verstaan hun vakken en werken aan een professionele leeromgeving. Zij zoeken samen met de leerlingen, ouders en externe stakeholders steeds naar een balans tussen het welbevinden van onze leerlingen en de optimale prestaties passend bij het kind. Samen realiseren we een fijne schooltijd met optimaal resultaat voor elke leerling.

Om dit te bewerkstelligen streven we naar een duidelijke structuur met rust en aandacht en bevorderen we de intrinsieke motivatie. Vanuit het werken met duidelijke kaders is het immers mogelijk om daarna de kinderen de ruimte te bieden om ook hun eigen leerproces vorm te geven. Hierin zijn er voldoende mogelijkheden om zelf dingen te onderzoeken, werkvormen te kiezen en toe te passen.

Om de kinderen in dit proces goed te kunnen begeleiden en om de juiste keuzes in het aanbod te kunnen maken moeten we weten wat belangrijk is. Dit doen we door onze resultaten te analyseren en door stimulerende en belemmerende factoren alsmede successen en ontwikkelpunten in kaart te brengen. We doen dit op school-, groeps- en individueel niveau. We hanteren een leerstofjaarklassensysteem.

Voornamelijk in de ochtenden staan technisch- en begrijpend lezen, rekenen, taal, spelling en schrijven centraal. We gaan uit van klassikaal aanbod en van daaruit differentiëren we in subgroepen en sluiten we aan op de ondersteuningsbehoeften van het kind. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met onderwijsplannen.

Daarnaast wordt in de groepen 4-5-6-7-8 aan de hand van de digitale methode TopOntdekkers gewerkt op het gebied van wereldoriëntatie, ICT, creativiteit, techniek en cultuur. Hierbij gaan we uit van kaarten waarin de leerlingen de leerstof tot zich nemen en gevarieerd verwerken. De leerkracht is vooral coach en begeleider.

Daarnaast zijn juf Amanda en juf Ingrid intern begeleiders. Zij zorgen voor extra ondersteuning voor leerlingen die zorg nodig hebben.