Samenwerkingspartners

OBS De Springplank streeft naar een nauwe samenwerking tussen basisschool, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Door korte lijnen te behouden wordt gestreefd naar een doorlopende leerlijn en een duidelijk en eenduidig klimaat. De school werkt hiervoor nauw samen met Kibeo. Samen stemmen zij het onderwijs en de thema’s zoveel mogelijk met elkaar af en versterken we elkaar in ons aanbod.

Daarnaast wordt er ook intensief samengewerkt met andere instanties. Zo zijn er samenwerkingen met de jeugdgezondheidszorg en de gemeente (GGD, CJG/jeugdprofessional, leerplichtambtenaar).

Voor de ondersteuning van onze leerkrachten bij werkvragen omtrent de begeleiding van kinderen doen we de schoolbegeleiders van OBO. Een orthopedagoog gaat in gesprek met de leerkracht om de werkvraag verder te concretiseren en samen op zoek te gaan naar passende acties die in de klas/school kunnen worden uitgevoerd.

Als school maken we onderdeel uit van het SWV PO3002 (regio Roosendaal-Moerdijk). Het samenwerkingsverband dient te voorzien in een dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen. Binnen de regio is hiervan sprake. Het SWV heeft een ondersteuningsplan opgesteld voor de hele regio, de doelstellingen die hierin zijn opgenomen worden vertaald naar onze school.

Samenwerken is geen doel op zich. De activiteiten die OBS De Springplank inzet richten zich op het verbeteren van resultaten voor kinderen. Bij resultaten denken wij niet alleen aan schoolprestaties. Met name wordt gedacht aan het verbeteren van ontwikkelingskansen voor kinderen door aandacht te besteden aan een goede samenwerking van de school met de leer- en leefsituatie buiten de school. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om goede samenwerking met de ouders en het bevorderen van ontwikkelingskansen in de voorschoolse periode en in de vrije tijd (naschoolse activiteiten). Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar, waar nodig, de sociale ondersteuning van opvoeding en ontwikkeling. Hierbij kan niet alleen gedacht worden aan het realiseren van een herbergzaam schoolklimaat en een goede leerlingenzorg voor alle kinderen in het basisonderwijs maar ook aan specifieke en geïndiceerde vormen van zorg voor die kinderen voor wie ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt en waarbij handelingsverlegenheid bestaat bij leerkrachten. OBS de Springplank zet in op het versterken van de samenwerking met haar partners vanuit preventie, waarbij de driehoek leerling-ouder-leerkracht centraal staat.